Privacy policy - Autobedrijf Gerritsen Andelst

Autobedrijf Gerritsen
Ga naar de inhoud
Privacy Policy Autobedrijf Gerritsen
Autobedrijf Gerritsen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Autobedrijf Gerritsen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.
Als autobedrijf Gerritsen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Autobedrijf Gerritsen
Tielsestraat  184
6673AE Andelst
Email : info@hans-gerritsen.nl
Tel.: 0488-451471

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door autobedrijf Gerritsen
verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
- Het aangaan van overeenkomsten
- Onderhoud, reparatie, APK en administratie van nieuwe en gebruikte auto’s
- Aankoop van nieuwe en gebruikte auto’s
- Facturatie
- Het versturen van nieuwsbrieven
- Uw digitale onderhoudsboek bij ServiceBook
- Het aangaan van arbeidsovereenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam (voorletters, tussenvoegsel), Titels, Adres, Postcode, Plaats, Provincie, Land, Woonplaats, Telefoonnummer, Faxnummer, E-mailadres, Website, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Bankrekeningnummer, Voertuig kentekenplaat, Chassisnummer.
- Kopie paspoort, ID-kaart, rijbewijs.
- Salarisgegevens, bsn-nummer (werknemers autobedrijf Gerritsen).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
- Leveren nieuwe en/of gebruikte auto’s
- Onderhoud cq reparatie bij collega autobedrijven
- Loonadministratie
- Accountancy
- Onderdelenleveranciers
- Revisiebedrijven, Schadebedrijven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Autobedrijf Gerritsen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
- Wij als organisatie hebben persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een gebruikersnaam en wachtwoord.
- Wij als organisatie hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers / servers met beveiligingssoftware waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren.
- Wij als organisatie hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.
Autobedrijf Gerritsen
Openingstijden
Gesloten!!

Renault specialist
30 jaar Renault dealer geweest
Ruim assortiment onderdelen
Specialistische testapparatuur
Snelle diagnose
Snelle service
Bovag lid
Bovag voorwaarden
© Hans Gerritsen Andelst
Contact
Tielsestraat 184
6673AE Andelst
Terug naar de inhoud